ateism, att lämna islam, islam, فارسی/دری

بی آبروی عالم

بعضی وقتها هموطنان من در فضای مجازی من و بقیه‌ی خداناوران را به بی آبرویی متهم می‌کنند

”من بارها این جمله را شنیدم ”تو آبروی افغانستانی ها/افغانی ها را بردی

!بله من بی آبروی عالمم

اگر بچه بازی و کودک همسری آبروداری است من بی آبروی عالمم

اگر سرودست بریدن آبروداری است من بی آبروی عالمم

اگر کشتار مردمان بی دفاع و انتحار آبروداری است من بی آبروی عالمم

اگر به نام خدای خیالی اعراب تجاوز به زن و فرزندِ ”کفار” آبروداری است من بی آبروی عالمم

اگر برده داری و اسیر کردن انسانهای آزاد آبروداری است من بی آبروی عالمم

اگر برای قبولاندن حرف خود به دیگران کشتار آبروداری است من بی آبروی عالمم

اگر ستم کردن به زن و ناقص العقل خواندنش آبروداری است من بی آبروی عالمم

اگر زن را نصف مرد خواندن و زدنش طبق آیات قرآن آبروداری است من بی آبروی عالمم

اگر حق زن را خوردن و به او نصف یک مرد ارث و میراث دادن طبق آیات قرآن آبروداری است من بی آبروی عالمم

اگر مالکیت مردان بر زنان طبق آیات قرآن آبروداری است من بی آبروی عالمم

اگر نابرابری و بی عدالتی آبروداری است من بی آبروی عالمم

بله من بی آبروی عالمم

آبروی ما زمانی رفت که اعراب بر خاک ما تاز و تاخت کردند، دین و الله خودشان را با زورِ شمشیر به سرزمین‌های ما آوردند

آبروی ما زمانی رفت که اعراب با ”عدل الهی” مردان ما را کشتند به زن و فرزندان ما تجاوز کردند، آنها را به عنوان کنیز و برده فروختند

آبروی ما زمانی رفت که ما برای دفاع از جلادان خود برخواستیم

آبروی ما زمانی رفت که ما شروع به عبادت کردن خدای خونخوارِ محمد کردیم

آبروی ما زمانی رفت که ما دین خونین اسلام را که قاتلین مان بر ما تحمیل کرده بودند را پذیرفتیم

ما تا زمانی که کشورمان اسلامی است نباید حرفی از آبروداری بزنیم چون واقعا کلمه‌ی (آبرو) را زیر سوال می‌بریم

تویِ مسلمان با پیروی کردن از محمد قاتل، کتابِ جنایاتش و الله خونخوارش آبرو نداری که من و امثال من آن را ببرد