asyl, ateism, böcker, islam

Jag har bränt en koran

För att försvara mina mänskliga rättigheter har jag gjort en video där jag bränner en koran. Jag anser att Migrationsdomstolen inte respekterar min religionsfrihet, yttrandefrihet och personliga frihet.

Nu har jag fått hjälp att texta videon på svenska. Kolla gärna på när jag förklarar varför jag bränner koranen.

En del muslimer som har sett videon tycker att jag kränker dem. Men för mig är det inget speciellt med koranen, det är bara en bok. De skriver att de vill hugga huvudet av mig eller knulla min mamma. Det visar bara att de är hjärntvättade och inskränkta.

asyl, ateism, att lämna islam, english, islam

Court believes my atheism is genuine – Sweden will still expel me to Afghanistan

On April 2, 2019, the Migration Court in Stockholm, Sweden, rejected my application for asylum. The court believes that my atheism is genuine and that I have been an atheist since 2016, but claims that I can live in Afghanistan anyway. One of the lay judges wanted to grant me protection and a refugee status declaration. Unfortunately, that is not enough.

As a consequence, Sweden will expel me to a country where leaving Islam – as I have done – is punishable by the death penalty[1].

This is what the court’s verdict says regarding my atheism:

In an overall assessment of what has emerged in the case, the Migration Court finds that A has made it probable that he is an atheist and that he has the opinions about Islam that he claims in the case, and that he has expressed them both in the media and in front of people around him in Sweden.

I am content that they believe in me, since I have a strong atheistic belief that I have expressed openly for more than two years. During the oral hearing in court, I did my very best to explain my innermost thoughts and my process from being a Muslim to becoming an atheist. Unfortunately, the court claims that I can live in Afghanistan anyway and that I will not be at risk.

But the only way to survive as an atheist in Afghanistan is to hide one’s identity and pretend to be a Muslim. Criticizing Islam, the Qur’an or the Prophet Muhammad is fatal. Here in Sweden I do it all the time, both online and with friends. I have lost friends and gotten into conflicts because of it. I sometimes find it hard to control my impulses, resulting in my innermost thoughts and feelings getting out in the open. Sometimes I get upset when discussing Islam, because I detest the religion that has hurt me and many other people. It would be impossible for me to be myself in Afghanistan, where society forces people to be Muslims. I would be forced to pray or fast by people around me. It would feel like a violation of my personal integrity to pretend to be a Muslim. I will not let anyone oppress me, nor will I hide my true identity.

If I lived in Afghanistan, I am confident that friends, neighbors and acquaintances sooner or later would realize that I am an atheist. They would see that I do not practice the religion, and since I have been in the West they would be extra suspicious of me. As soon as someone finds out, there is a great risk that I will be threatened, punished – or in the worst case killed.

All this I told at the hearing in court. Several people have written depositions to the court about various events and how I am.

Nevertheless, the Court wrote:

In conclusion, the Migration Court considers that A, neither through the documentary evidence nor through his oral account, has made it probable that he is at risk of being subjected to persecution or other risks that would constitute grounds for protection when returning to his home country. Therefore, A does not meet the requirements for protection in Sweden.

I don’t get it. No one should be subjected to torture or inhuman or degrading treatment, and it is a violation of the human rights to expel someone to a country where the person is at risk. How can it be legal to expel an atheist to a country where leaving Islam is punishable by the death penalty?

Sweden cannot force me to hide my atheism. Nonetheless, during the oral hearing in court the representative from the Swedish Migration Board said I could ”keep a low profile” in Afghanistan. The court seemed to listen more to that argument, than everything I told them about myself.

Since I have lived openly as an atheist for almost three years here in Sweden, the Court’s verdict means that I would have to hide my identity and pretend to be a Muslim to survive in Afghanistan. It’s a violation of my human rights, taking into account this statement by UNHCR:

Religious belief, identity, or way of life can be seen as so fundamental to human identity that one should not be compelled to hide, change or renounce this in order to avoid persecution.[2]

I will never give up my fight for freedom and for my human rights! Please support me by sharing my story.

Read original post in Swedish.


[1] See: [page 60]https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-2018.pdf

[2] https://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under.html

asyl, ateism, att lämna islam, islam

Domstolen tror på mig, men Sverige ska utvisa mig ändå

Den 2 april 2019 fick jag avslag på min asylansökan av migrationsdomstolen i Stockholm. Domstolen tror på att jag är ateist och att jag har varit det sedan 2016, men tycker att jag kan leva i Afghanistan ändå. En nämndeman ville att jag skulle få skydd i Sverige, men det räcker inte.

Sverige ska alltså utvisa mig till ett land där jag enligt lagen kan få dödsstraff för det jag har gjort – att lämna islam.

Så här står det i domen om min ateism:

Vid en sammantagen bedömning av det som kommit fram i målet finner migrationsdomstolen att A har gjort sannolikt att han är ateist och att han hyser de åsikter om islam som han gör gällande i målet, samt att han i Sverige har gett uttryck för dem både via media och inför personer i sin omgivning.

Det är skönt att de tror på mig, för jag har en stark ateistisk övertygelse som jag har uttryckt öppet i mer än två år. Under den muntliga förhandlingen i domstolen gjorde jag verkligen mitt bästa för att förklara mina innersta tankar och min process från muslim till ateist. Tyvärr tycker domstolen att jag kan leva i Afghanistan ändå och att det inte kommer att vara farligt för mig.

Men det enda sättet att överleva som ateist i Afghanistan är att dölja sin identitet och låtsas vara muslim. Att kritisera islam, koranen eller profeten Mohammed är livsfarligt. Här i Sverige gör jag det hela tiden, både på nätet och med kompisar. Jag har förlorat vänner och hamnat i konflikter på grund av det. Jag har ibland svårt att kontrollera mina impulser, och då kommer mina innersta tankar fram. Ibland blir jag upprörd när jag diskuterar islam, för jag avskyr den religion som har skadat mig och många andra människor. Det skulle vara helt omöjligt för mig att vara mig själv i Afghanistan. Samhället tvingar människor att vara muslimer. Jag vet att jag skulle möta människor som tvingar mig att be eller fasta. Men jag är inte en person som låter mig kuvas. Det skulle kännas som en kränkning mot min personliga integritet att låtsas vara muslim.

Om jag bodde i Afghanistan är jag säker på att vänner, grannar och bekanta förr eller senare skulle förstå att jag är ateist. De skulle se att jag inte utövar religionen och eftersom jag varit i Väst skulle de vara extra misstänksamma mot mig. Så fort någon där vet, så är risken stor att jag blir hotad, straffad – eller i värsta fall dödad. 

Allt det här berättade jag på den muntliga förhandlingen i domstolen. Flera personer har skrivit vittnesmål till domstolen om olika händelser och om hur jag är.  

Ändå skrev domstolen:

Sammanfattningsvis anser migrationsdomstolen att A, varken genom den skriftliga bevisningen eller genom sina muntliga uppgifter, har förmått göra sannolikt att han vid ett återvändande till hemlandet riskerar att utsättas för förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling. A uppfyller därför inte förutsättningarna för att få skydd i Sverige.

Jag förstår faktiskt inte hur de tänker. Ingen människa ska utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling, och det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att utvisa någon till ett land där personen riskerar det. Hur kan det vara okej att utvisa en ateist till ett land där det är dödsstraff på att lämna islam?   

Sverige kan inte heller tvinga mig att dölja min ateism. Men under den muntliga förhandlingen i domstolen sa Migrationsverkets representant att jag kunde ”hålla låg profil” i Afghanistan. Domstolen verkade lyssna mer på det än allt jag berättade om mitt liv.

Eftersom jag har levt öppen som ateist i snart tre år här i Sverige betyder domen från migrationsdomstolen att jag skulle behöva gömma min identitet och låtsas vara muslim för att överleva i Afghanistan. Det är också fel, för så här skriver UNHCR:

Religiös tro, identitet och livsstil kan anses vara så fundamentala för den mänskliga identiteten att man inte kan tvinga någon att dölja, ändra eller ta avstånd från sin tro i syfte att undgå förföljelse.

Jag kommer aldrig att ge upp min kamp för att få leva i frihet och för att mina mänskliga rättigheter ska respekteras!

SEE ALSO: English translation of this text

asyl, ateism, att lämna islam

Artikel om ateism som asylskäl

Humanisterna har delat den här artikel om varför ateism kan vara ett asylskäl för personer från Afghanistan. Det är Annelie Drewsen som har skrivit den. En jurist och en expert på Afghanistan beskriver situationen för personer som har lämnat islam och jag berättar lite om min situation.

Texten var från början med i en tidning som heter Artikel 14 tillsammans med en text som jag har skrivit.